മുൻ‌കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഗാൽ‌വാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ കോയിലുകൾ (പി‌പി‌ജി‌ഐ)