എക്സിബിഷൻ പരവതാനി

 • Exhibition Carpet

  എക്സിബിഷൻ പരവതാനി

  സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും
  ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: നെയ്ത സൂചി അനുഭവപ്പെട്ടു
  പൈലി ഉപരിതലം: റിബൺ
  ചിതയുടെ ഉള്ളടക്കം: 100% PET
  പാക്കേജിംഗ് തരം റോൾ
  വ്യത്യസ്ത ഷേഡുകളിലും നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്